Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Játékos Tudomány Egyesület (Székhely: Kazincbarcika, Építők útja 9.fsz.3, Adószám: 18524617-1-05), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.jatekostudomany.hu (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:

Adatkezelő: Játékos Tudomány Egyesület

Székhely: 3700 Kazincbarcika Építők útja 9.fsz.3

Levelezési cím: 2600 Vác Vám utca 12.3/19

adószám: 18524617-1-05

Elérhetőség: jatekostudomany@gmail.com,jatekostudomany@jatekostudomany.hu

Statisztikai számjel: 18524617 8560 529 05

Adminisztratív főtevékenység (TEÁOR ’08): 8560 – Oktatást kiegészítő tevékenység

Adminisztratív főtevékenység (TEÁOR ’08) forrása: NAV – napi karbantartó állomány (batch)

Gazdálkodási forma: 529 – Egyéb egyesület

Székhely szerinti megye: 05 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyilvántartási szám: 05-02-0065245

 AZ ADATKEZELÉS JOGLAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatok

Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó:

Neve,

Címe,

Kontakt adatok,

E-mail címe,

Telefonszáma,

Adatok rögzítésének és kezelésének célja

A megadott adatokat elsősorban kiállításának és tevékenységeinek reklámozása

céljából, a weboldallal és ajánlatok továbbá kommunikációs

levelek megküldése valamint látogatóival való kapcsolattartás céljából használja fel.

Az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím, telefonszám.

A jelen Szabályzat szerint adatkezelést a Játékos Tudomány Egyesület az adatok végleges

törléséig folytatja.

Az adatai végleges törlését a felhasználónak kell kezdeményeznie.

A felhasználó bármikor jogosult adatainak végleges törlését kezdeményezni a

jatekostudomany@gmail e-mail címre

küldött levelében,

A Játékos Tudomány Egyesület köteles a kérelmező adatait a vonatkozó

kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törölni.

A Játékos Tudomány Egyesület a rögzített adatokat bizalmasan kezeli,

a rögzített adatokat harmadik személynek semmilyen módon és körülmények között nem adja ki.

COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a jatekostudomany.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának

érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk.

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics

rendszerén keresztül történik.

A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával

Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz,

hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató,

mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja

és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.

Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata

nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során

a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k

segítségével tárolják,

ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést

jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,

illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát,

és telepítse a bővítményt böngészőjéhez.

A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az

adott böngészőhöz tartozó súgót. A weboldalon használt cookie-k leírását a Cookie Policy-ben találhatják meg.

FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

 

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával,

vagy e-mailes megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes

adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül

helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni

a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni,

amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra,

okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a

Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében.

Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a

Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell.

Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek,

amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón,

vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT

HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT

RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja,

és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt

írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha Szolgáltató a

Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és

jogi indokait a Felhasználóval.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést,

vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes

adatkezelés megszüntetése érdekében a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti

(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.

Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja,

célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2018. 06. 20. napjától lép hatályba.